Adwokat spadek Gdańsk

Sam fakt, że znajdujemy się w gronie spadkobierców (potencjalnych) nie oznacza, że możemy dowolnie korzystać z odziedziczonego majątku. W sądzie możesz zostać zaproszony na rozprawę o stwierdzenie nabycia spadku – stąd pytanie: czy wiesz jakie wiążą się z tym koszty? Czy jesteś gotowy je pokryć?

Kto ma prawo do spadku? Według prawa spadkowego

Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes, stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Istotne jest zatem posiadanie interesu prawnego. Kto go posiada? Taki interes mają:

  • spadkobierca (aby mógł wykazać swoje prawa do spadku, dobrze by było, gdyby jego racje przed sądem co do prawa spadkowego przedstawił adwokat)
  • zapisobierca,
  • wierzyciel spadkodawcy,
  • wierzyciel spadkobiercy.

Czy koniecznym jest zaopatrzenie się w stwierdzenie nabycia spadku?

Możesz się zdarzyć, że osoba trzecia rości sobie prawo do spadku. Co wówczas zrobisz? I jak udowodnisz swoje prawa do zapisanego majątku? To w Twoim interesie leży zdobycie stwierdzenia o nabycie spadku. Spadkobierca może wówczas udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia.

Z innej strony, nabycie formalnego dokumentu o przysługiwaniu spadku jest konieczne, gdy do spadku wchodzi nieruchomość – spadkobierca z chwilą śmierci spadkodawcy staje się jej właścicielem. Z przepisów regulujących problematykę ksiąg wieczystych wynika zobowiązanie niezwłocznego ujawnienia osoby właściciela w księdze wieczystej. Niewykonanie tego obowiązku zagrożone jest karą finansową.

Adwokat prawo spadkowe Gdańsk

Adwokat prawo spadkowe Gdańsk

Załóżmy, że po kilku latach od odbycia sprawy odnaleziono testament spadkodawcy, w którym – jak się okazało – zupełnie inaczej określono przysługujący spadkobiercom majątek (może nawet spadek dotyczył innego kręgu osób?). W takich sytuacjach, w wywalczeniu swojego prawa do zapisanego spadku, pomoże Ci profesjonalny adwokat spadek Gdańsk. Dowód w sprawie, przenosi ją na sprawę sądową o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku. Możesz wystąpić o zmianę postanowienia sądu z pomocą adwokacką u Twego boku. Jest duże prawdopodobieństwo (właściwie stu procentowe), że po sprawie uzyskasz możność do zapisanej Ci przez spadkodawcę części.

By admin